महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (Maharashtra State Excise) – लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान राज्य उत्पादन शुल्क, जवान-नि-वाहन चालक, पदे भरती

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (Maharashtra State Excise) – लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान राज्य उत्पादन शुल्क, जवान-नि-वाहन चालक, चपराशी पदे …

Read more

भारतीय गुप्तचर विभागाच्या विविध पदांच्या ७९७ जागा

भारत सरकारच्या गुप्तचर विभाग (IB) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७९७ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तरी सदरील …

Read more